Sorular

74- İşitme kaybının tipi (iletim, SNİK, Mikst) ve her iki kulak arasındaki simetri (simetrik, asimetrik) baz alındığında hangi iki hastalığın saf ses odyometrisi birbirine benzerdir?

1-Presbiakuzi – GBİK

2-Meniere – Akustik Nörinom

3-GBİK – Ani İşitme Kaybı

4-KOM – Ani İşitme Kaybı

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

73- Aşağıdaki durumlardan hangisinde sağa vuran nistagmus görülür?

1-Sağ horizontal kanal kanaloltihiasis, roll testinde baş sağa dönük

2-Sağ horizontal kanal kanalolithiasis, roll testinde baş sola dönük

3-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sağa dönük

4-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sola dönük

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

72- Weber testi sağa lateralize olan bir hastada Rinne testi her iki tarafta da pozitif çıkmıştır. Stapes refleksleri ise her iki tarafta ipsilateral ve kontralateral olarak alınmıştır. Buna göre hastadaki işitme kaybıyla ilgili olarak hangisini söyleyebiliriz?

A) Sağda orta derecede İTİK

B) Solda orta derecede koklear kayıp

C) Sağda orta derecede retrokoklear kayıp

D) Solda orta derecede retrokoklear kayıp

Cevabı için tıklayınız.

71- Acil polikliniğine ani baş dönmesi, bulantı-kusma ile başvuran hastada hangi bulgu vestibüler nörinit tanısını destekler?

1-Düşük frekanslarda işitme kaybı

2-Head impulse testinde sakkad varlığı

3-Yön değiştiren nistagmus

4-Cover testinin pozitif olması

A) Sadece 2

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) Sadece 4

Cevabı için tıklayınız.

70- Yanda odyogramı verilen hastada 70 dB stimulusla VEMP cevapları alınmıştır . Aynı hastada aşağıdaki sonuçlardan hangisi beklenmez?

1-Tip A timpanogram

2-Weber testinin ortada olması

3-OAE cevaplarının alınması

4-Sol kontralateral refleksin alınması

A) 2 ve 4

B) Sadece 2

C) 3 ve 4

D) 1 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

69- VNG ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Optik Fiksasyonla baskılanma periferik hastalıklarda görülür.

2-Hipermetrik sakkad serebellar hastalıklarda görülür.

3-Soğuk uyaran verilen kulağa doğru nistagmus olmasına ‘inversiyon’ denir.

4-Süperior Vestibüler Nörinitte ‘yön üstünlüğü’ görülür

A) 2 ve 4

B) Sadece 3

C) Sadece 4

D) 1 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

68- Koklear-retrokoklear ayırımı amacıyla ABR yapıldığında V / I amplitüd oranının oldukça düştüğü görülmüştür. Bu amaçla aynı hastada diğer testler yapıldığında hangisi ABR bulgusu ile uyumlu değildir?

A) Stapes reflekslerinin normal olması

B) Otoakustik emisyonların normal olması

C) Tip A timpanogram

D) I-V dalgalararası latans uzaması

Cevabı için tıklayınız.

67- Aşağıdaki eşleşmelerden hangileri yanlıştır?

1-Alport Sendromu – Böbrek yetmezliği

2-Usher Sendromu – Retinitis Pigmentoza

3-Treacher Collins Sendromu – Guatr

4-Pendred Sendromu – Maksiller gelişim bozukluğu

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1, 2 ve 3

D) 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

66- Elektrofizyolojik testlerde elektrot yerleşimiyle ilgili olarak kullanılan uluslararası 10-20 sistemiyle ilgili olarak harflerin temsil ettiği bölge aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) A2- Sağ aurikula

B) Fpz: Nasion

C) M1: Sol mastoid

D) Fz: Verteks

Cevabı için tıklayınız.

65- Bir sistemin kütlesi arttıkça rezonans frekansı düşer, otosklerozda rezonans frekansı düşüktür.

Bu cümlenin doğru olabilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

A) kütlesi / sertliği

B) düşer / artar

C) düşüktür / yüksektir

D) Cümle zaten doğrudur

Cevabı için tıklayınız.

64-Aşağıdaki kaslardan hangisi sesli uyaranlardan etkilenir?

1-Stapes Kası

2-Sternocleidomastoid kası

3-İnferior Oblik Kas

4-Postauricular Kas

A) 2 ve 3

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

63- Sol horizontal kanalda ‘ampullofugal’ hareket olduğunda gözler hangi tarafa hareket eder ve sağ gözde hangi kas kasılır?

A) Sağa – Medial Rektus

B) Sağa – Lateral Rektus

C) Sola – Medial Rektus

D) Sola – Lateral Rektus

Cevabı için tıklayınız.

62- Aşağıdakilerden hangisi bir transdüserdir?

1-Mikrofon

2-Koklea

3-Hoparlör

4-Supraaural Kulaklık

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

61- GJB2 geniyle ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Connexin26 proteinini kodlar

2-Konjenital genetik işitme kayıplarının en sık nedeni bu gendeki bozukluklardır

3-Hücreler arası bağlantıları ve iyon geçişlerini sağlar

4-Bu gendeki bozukluklar nörotransmitter salınımını bozarak SNİK yaparlar

A) 1 ve 4

B) 1, 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

60- Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinde sensörinöral işitme kaybı görülmez?

1-Otoskleroz

2-Büllöz Mirenjit

3-Vestibüler Nörinit

4-Presbiakuzi

A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) Sadece 3

Cevabı için tıklayınız.

59- Destek hücreleriyle ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Corti Tüneli iç ve dış phalangeal hücrelerin arasındadır.

2-Hensen Hücreleri, Dış Tüylü Hücrelerin lateralindedir.

3-İç Tüylü Hücreler Deiters’ hücrelerinin üzerine oturmuşlardır.

4-Claudius Hücreleri Corti organının medial kısmında yer alırlar.

3 ve 4

1 ve 3

1, 3 ve 4

2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

58- Aşağıdaki işitsel yolların kokleadan-kortekse doğru olan sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

1-Lateral Lemniscus

2-Superior Oliver Kompleks

3-Medial Geniculate Nükleus

4-Inferior Colliculus

A) 4-2-1-3

B) 2-1-4-3

C) 3-4-2-1

D) 1-3-4-2

Cevabı için tıklayınız.

57- ABR ve Geç latanslar karşılaştırıldığında hangileri doğrudur?

1-ABR’de high pass filtre değeri daha düşüktür.

2-ABR’de rate daha yüksektir.

3-ABR’de sweep sayısı daha fazladır.

4-ABR’de amplitüdler daha düşüktür

A) 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 1, 2 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

56- Otosklerozla ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Otospongiosis erken dönemdeki yeni kemik odaklarıdır.

2-Otospongiosis döneminde avaskülarizasyon vardır.

3-Schwartze belirtisi otospongiosis döneminde görülür

4-Manasse’nin mavi örtüsü otospongiosis döneminde görülür.

A) 1 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

55- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1-Ses katı ortamdan hava ortamına geçince hızı artar.

2-Sesin periyodu değişse bile frekans sabit kalır.

3-Kaynaktan uzaklaştıkça genlik azalır.

4-Ortam değiştiren sesin dalga boyu değişir.

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

54- Vertebrobaziler sistem ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Vertebral arterler birleşerek baziler arteri oluştururlar

2-Vertebrobaziler sistem tıkanıklığında rotasyonel vertigo oluşabilir

3-AICA tıkanıklığında işitme kaybı görülmez

4-PICA tıkanıklığında serebellar semptomlar da görülebilir

A) 2,3 ve 4

B) 1,2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

53- Hangi TEST-ALT TEST eşleştirmesi yanlıştır?

1-VNG-Gaze Testi

2-Rotasyon Sandalyesi-VOR Supresyonu

3-Posturografi-Velocity Step

4-VNG-Dix Hallpike Testi

A) Sadece 3

B) 3 ve 4

C) 1 ve 2

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

52- ASSR’de akustik uyaranın saniyede kaç kez değiştirildiğine modülasyon frekansı denir. Bunun değeri arttıkça işitsel yolların daha üst merkezlerinin yanıtları elde edilir.

Yukarıdaki cümlenin doğru olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) DEĞİŞTİRİLDİĞİNE yerine VERİLDİĞİNE

B) MODÜLASYON FREKANSI yerine FREKANS MODÜLASYONU

C) ARTTIKÇA yerine AZALDIKÇA

D) Cümle zaten doğru

Cevabı için tıklayınız.

51- Aşağıdaki hastalıklara ait bilgiler hangilerinde yanlış yazılmıştır?

1-Meniere Hastalığı – Willis Parakuzisi

2-Otoskleroz – Carhart Çentiği

3-Kronik Otitis Media – Schwartze Belirtisi

4-SSCD – Çok Düşük SDS

A) 1, 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

50- Chorda Tympani’nin içinden geçen liflerin aşağıdaki nükleuslardan hangileriyle bağlantısı vardır?

1-Nucleus Salivatorius Superior

2-Nucleus Salivatorius Inferior

3-Nucleus Lacrimalis

4-Nucleus Tractus Solitarius

A) 1 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

49- “Primer İşitme Merkezi”, “Broca Alanı” ve “Wernicke Alanı” nı içeren aşağıdaki Broadman Alanları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1-Brodmann’ın 22.alanı

2-Brodmann’ın 41.alanı

3-Brodmann’ın 44.alanı

A) 1-3-2

B) 2-3-1

C) 3-1-2

D) 1-2-3

Cevabı için tıklayınız.

48- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Dış tüylü hücreler kokleanın bazal kısmında apekse göre daha kısadırlar

2- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha serttir

3- Alçak frekanslı seslerin oluşturduğu ilerleyen dalga apeksten bazale doğru olur

4- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha geniştir.

A) 1 ve 2

B) 1, 3 ve 4

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

47- Koklear fizyolojiyle ilgili olarak ‘koklear güç kaynağı’ – ‘koklear transdüksiyon’ – ‘koklear amplifikasyon’ görevlerini sağlayan aşağıdaki iç kulak bölümleri hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1- Dış Tüylü Hücreler

2- İç Tüylü Hücreler

3- Stria Vaskülaris

A) 1-3-2

B) 2-1-3

C) 2-3-1

D) 3-2-1

Cevabı için tıklayınız.

46- Hangi odyolojik bulgu ‘Superior Semisircular Kanal Dehisansı’ ile ilgili olarak doğrudur?

1- Rinne testi pozitiftir.

2- Stapes refleksi alınır.

3- Saf ses odyometride gap vardır.

4- Tip A timpanogram görülür.

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

45- “Efüzyonlu Otitis Media; bakterilere bağlı olarak gelişen, kulak zarının delik olmadığı, asıl olarak işitme kaybı yapan bir orta kulak iltihabıdır.”

Yukarıdaki cümlenin “doğru” olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) EFÜZYONLU yerine AKUT SUPURATİF

B) BAKTERİLERE yerine EUSTACHİİ TIKANIKLIĞINA

C) OLMADIĞI yerine OLABİLDİĞİ

D) İŞİTME KAYBI yerine AĞRI

Cevabı için tıklayınız.

44- Hangileri Jerwell ve Lange-Nielsen hastalığının bulgularındandır?

1- Potasyum kanallarıyla ilgili sorun vardır.

2- EKG’de Q-T uzaması vardır.

3- Çocukluk çağında ölümler olabilir.

4- İşitme kaybı bilateraldir.

A) 1-2-3

B) 2-3-4

C) 1-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

43- ABR testinde kullanılan elektrot isimlerinden hangi ikisi aynı elektrodu ifade eder?

1- Aktif elektrot

2- Toprak elektrot

3- Inverting elektrot

4- Noninverting elektrot

A) 1-3

B) 2-3

C) 1-4

D) 2-4

Cevabı için tıklayınız.

42- Medial olivocochlear complex (MOC) ve lateral olivocochlear complex (LOC) karşılaştırıldığında  hangileri yanlıştır?

1- MOC nöronları kulaklararası zaman farkına daha çok duyarlıdır.

2- LOC nöronları daha çok dış tüylü hücrelerde sonlanır.

3- MOC nöronları miyelinli lifler içerir.

4- OAE supresyonundan daha çok LOC nöronları sorumludur.

A) 1-4

B) 2-4

C) 1-3

D) 2-3

Cevabı için tıklayınız.

41- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Utrikulusta kinocilium stirolaya doğru yerleşmiştir.

2- Sakkulusta kinocilium stiroladan uzak yere yerleşmiştir.

3- Posterior semisirküler kanalda ampullofugal akım eksitasyon yapar.

4- Anterior semisirküler kanalda ampullofugal akım inhibasyon yapar.

A) 1-2-3

B) 1-2-4

C) 3-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir